Charlie's Burger

2015年11月27日。
Charlie's Burger@常熟路*1

常熟路*2