Found in Chinaなど

DVDを2枚買う。

Carolyn Stanek Found in China*1
Marshall Herskovitz『娼婦ベロニカ

また、竹村牧男『入門 哲学としての仏教』を昨日読了。

入門 哲学としての仏教 (講談社現代新書)

入門 哲学としての仏教 (講談社現代新書)